Medlemskap

Som medlemmar välkomnar SDiF alla dragspelare och övriga dragspelsvänner, och överhuvudtaget alla som är intresserade av förbundets mål och aktiviteter, eller som annars vill stöda verksamheten.

Antalet medlemmar från Finland och Sverige, och i någon mån från Norge och den övriga världen, är tillsammans närmare 300. Medlemskap berättigar bland annat till dragspelstidningen Accord och till eventuella fördelar vid deltagandet i vissa av förbundets evenemang, resor etc.

Medlemsanmälan kan ske via någon av de på kontakt-sidan nämnda personerna. På s. 2 i Accord-tidningen anges också den person som handhar uppgifterna om medlemskap och Accord-prenumerationer. Medlemsavgiften (för närvarande 20€/år el. 5€ för barn och unga) erläggs till bankkonto.

Observera att vid inbetalningen tydligt ange vem betalningen gäller, och glöm inte att meddela adress – annars hittar inte Accord-tidningen och annan medlemspost fram!

kuva
Accord.