Info

STADGAR FÖR SVENSKA DRAGSPELSFÖRBUNDET i FINLAND

1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Svenska Dragspelsförbundet i Finland r.f. Föreningens hemort är Vasa.

2 § Ändamål och verksamhet

Föreningens mål är att bland Finlands svenskar:

För att förverkliga målen utreder föreningen med stöd av egna och utifrån erhållna medel finlandssvenska resurser och behov på dragspelsmusikens område, idkar informations- och publikationsverksamhet samt upprätthåller kontakter med massmedia, anordnar undervisnings- och studieaktiviteter inte minst för yngre personer, uppmuntrar och initierar kompositions-, notutgivnings-, konsert- och inspelningsverksamhet, sammanför föreningsmedlemmarna genom bl.a gemensamma dragspelsstämmor och resor, tillvaratar möjligheter att arrangera eller utverka medlemsförmåner för inköp av text- och notmaterial och av skivinspelningar samt för deltagande i dragspelsevenemang, mm.

Föreningens verksamhet får inte resultera i förskaffande av vinst eller annan ekonomisk nytta för de i verksamheten delaktiga och föreningens verksamhet får inte heller i övrigt bli huvudsakligen av ekonomisk natur.

3 § Medlemmar

Till medlem i föreningen kan antas person som anhåller om medlemskap och som godkännes av styrelsen. Efter styrelsens prövning och godkännande kan som medlem antas även registrerad förening, stiftelse eller annan rättsgiltig sammanslutning. Medlem skall årligen erlägga medlemsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet. Medlem kan bli ständig medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställd engångsavgift. Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftligt meddelande därom till styrelsen eller dess ordförande. Medlem kan också utträda genom att vid möte meddela därom för anteckning i protokollet. Om medlem försummat att betala medlemsavgift för två år och inte erlagt avgiften senast vid utgången av påföljande räkenskapsår kan styrelsen anse, att medlemmen utträtt ur föreningen. Styrelsen skall hålla förteckning över medlemmarna. I förteckningen skall antecknas medlemmens namn, hemort och postadress.

4 § Föreningsmöten

Föreningsmöten skall hållas på av styrelsen angiven tid och plats. Föreningens årsmöte hålles efter räkenskapsårets utgång på styrelsens kallelse senast i mars Extra ordinarie möte sammankallas då styrelsen anser det nödvändigt eller när minst 10 av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen för behandling av visst angivet ärende gjort framställning härom. I sistnämnda fall bör föreningsmötet sammankallas senast inom två månader efter det begäran framställts.

Kallelse till föreningsmöte bör ske senast fjorton dagar före mötet genom annons i minst två allmänt spridda svenskspråkiga tidningar i Finland. I möteskallelsen bör anges de ärenden som skall behandlas på mötet.

5 § Årsmötet

På årsmötet behandlas följande ärenden:

6 § Omröstning vid möten och stadgeändringar

Vid möten har vid omröstning varje närvarande medlem en röst. Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet, förutom ifråga om ändringar av dessa stadgar, varvid kräves tre fjärdedelar av de vid mötet avgivna rösterna.

7 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret. Föreningen har två ordinarie revisorer och en suppleant. Revisorernas mandatperiod är tiden mellan två årsmöten. Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

8 § Förvaltning

Föreningen har en styrelse, som består av ordföranden och åtta övriga ordinarie medlemmar samt åtta suppleanter, vilka alla väljes för en mandatperiod som sträcker sig till påföljande årsmöte. Vid behov kan utses en verksamhetsledare eller personer som bistår styrelsen i förenings‑ administrativa uppgifter eller vid arbete inom bestämda verksamhetssektorer samt kan tillsättas tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper. Dessa står under överinseende av styrelsen.

9 § Styrelsemöte

Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt sekreterare och kassaförvaltare och övriga eventuella funktionärer. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller viceordföranden samt minst tre övriga medlemmar är närvarande. Styrelsens beslut blir den åsikt som omfattas av mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val avgör lott.

10 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall bevaka föreningens och dess medlemmars intressen och för detta syfte:

11 § Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren två tillsammans.

12 § Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar i enlighet med sista mötets beslut användas för främjandet av mål och verksamhet som står föreningen nära.

13 §

I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar.