Förbundet

Svenska Dragspelsförbundet i Finland (SDiF)stiftades hösten 2002 med syfte att särskilt främja dragspelskulturen bland Finlands svenskspråkiga. Förbundet har samma uppgifter som ett typiskt nationellt dragspelsförbund, dvs att stimulera intresset för dragspelsmusik, lyfta fram dragspelets användbarhet för olika typer av musik, verka för samkänsla och samarbete mellan dragspelare och dragspelsvänner osv. SDiF strävar att förverkliga sina mål bland annat genom informationsverksamhet, gemensamma samlingar, kurser och resor (se § 2 i förbundsstadgan nedan).
Förbundet är officiellt registrerat sedan 2003 och leds av en styrelse med representanter från olika finlandssvenska regioner. Det har ett nät av regionala-lokala ombud, och även en rikssvensk kontaktperson. Regelbundna grundverksamheter som varit med ända från start är utgivning av tidningen Accord och anordnandet av årliga dragspelssamlingar.